Literárno-dramatický odbor


Literárno-dramatický odbor je zo všetkých odborov ZUŠ najmladší. Zahŕňa dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti. Žiaci sa učia kultivovane vystupovať a hovoriť pred publikom, pričom postupne odbúravajú strach z verejného prejavu a nadobúdajú cenné zručnosti a skúsenosti v oblasti medziľudskej komunikácie.

Tým sa štúdium v literárno-dramatickom odbore zároveň stáva aj vhodnou prípravou na povolania, ktorých úspech závisí od schopnosti komunikácie, pohotového a zrozumiteľného vyjadrovania a od schopnosti vytvárania dobrých medziľudských vzťahov.

Každoročne sa žiaci literárno-dramatického odboru úspešne zúčastňujú súťaží v prednese poézie a prózy a účinkujú na rôznych podujatiach školy a mesta Senec. Hoci len pomerne malé percento absolventov tohto odboru pokračuje v  štúdiu na umeleckých školách, cieľom pedagógov je v prvom rade vychovávať z detí a mládeže kultivovaných divákov, schopných vnímať dramatické umenie a čitateľov orientujúcich sa v hodnotnej literatúre.

 

Koleják Vojtech, Mgr. art.

Peter Kiss, Mgr. art.

Nikoleta Döme, DiS.art.

ČAS A MIESTO KONANIA

Prijímacie konanie alebo zápis do všetkých odborov ZUŠ býva pravidelne ku koncu školského roka – v máji, príp. v júni – k nasledujúcemu školskému roku. Trvá dva dni v stanovenom čase a prebieha v budove školy. Miestnosti konania prijímacích skúšok do jednotlivých odborov bývajú vypísané na nástenkách pri vchodoch do budovy ZUŠ.

Aktuálny oznam o termíne konania prijímacích skúšok uverejňujeme na našej webstránke, v časopise Senčan, prípadne v inzertných novinách Senecko. Informovať sa môžete aj na tel. č. 02/ 20 20 30 50, prípadne mailom na info@zussenec.sk

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

http://www.zussenec.sk/prijimacie-skusky-2/

ČO SKÚMAME PRI ZÁPISE

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

  • Skúmame fantáziu, čistotu reči, resp. výslovnosť prostredníctvom prednesu básničky alebo dramatizovaným hraním s pomocou učiteľky.

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, RESP. NEPRIJATÍ

Každé dieťa, ktoré prešlo  prijímacou skúškou,  je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. Potom v zákonnej lehote  posielame rodičom alebo zákonnému zástupcovi písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

NÁSTUP DO ZUŠ

Je vždy v ten istý deň ako v základných školách, u nás spravidla v čase cca od 8:30 – 12:30. Žiaci si prevezmú žiacke knižky, zaradia sa do rozvrhu a dostanú šeky na uhradenie školného. Môžu dať dobrovoľný príspevok do fondu Rodičovského združenia, ktorého výška je stanovená pre každý odbor zvlášť.

ŠKOLNÉ

Vážení rodičia!

Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 13. 9. 2022 prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) č. 8/2022, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách s účinnosťou od 1. 10. 2022. Podľa Článku 4 vyššie uvedeného VZN prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby sumou:

prípravné štúdium

  • kolektívne vyučovanie – literárno-dramatický odbor: 13 €/mesiac

základné štúdium

  • kolektívne vyučovanie – literárno-dramatický odbor: 13 €/mesiac

štúdium pre dospelých

  • dospelí, ktorí sú zárobkovo činní: 23 €/mesiac
  • študenti strednej a vysokej školy nad 18. rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní: 17 €/mesiac

 

UPOZORNENIE

Ak platíte školné cez internetbanking, nezabudnite vo vlastnom záujme uviesť do poznámky, resp. správy pre prijímateľa celé MENO DIEŤAŤA a ŠPECIFICKÝ SYMBOL patriaci danému odboru, ináč vznikajú problémy s identifikáciou platieb.

V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa a v prípade, že z jednej rodiny navštevujú ZUŠ tri a viac detí, znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore – na základe dodania písomnej žiadosti na riaditeľstvo ZUŠ k začiatku šk. roka

IBAN účtu ZUŠ na platbu školného: SK32 0900 0000 0050 7019 5053

špecifický symbol pre literárno-dramatický odbor = 2


PRÍSPEVOK DO FONDU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI ZUŠ

  • platí sa v každom navštevovanom odbore jednorazovo na celý šk. rok

Výška príspevku:

  • literárno-dramatický odbor: 20 EUR

 

Zopár fotografií z 90. rokov, kedy ešte ZUŠ sídlila v budove na Lichnerovej ulici:

Návštevou nás svojho času poctil aj vynikajúci slovenský herec Július Satinský.