O škole


Základná umelecká škola v súčasnosti so sídlom na Fándlyho ulici č. 20 v Senci vznikla v školskom roku 1959/60. Pôvodne poskytovala vzdelanie len v hudobnom odbore a sídlila v budove dnešného gymnázia. Jej prvým riaditeľom bol p. Alojz Rosa a navštevovalo ju 65 žiakov.

V roku 1962 bola škola premenovaná na Ľudovú školu umenia v Senci a začali sa rozvíjať aj ďalšie odbory – v roku 1968 výtvarný, 1973 – tanečný, 1977 – literárno-dramatický. O vznik posledných dvoch odborov sa zaslúžil jej druhý riaditeľ – p. Emil Várady. Jeho zásluhou sa skvalitnil pedagogický zbor a škola získala potrebné materiálno-technické vybavenie. V tomto čase sa žiaci školy začali zúčastňovať umeleckých súťaží.  Dlhší čas škola udržiavala priateľské kontakty s  družobnou školou vo Frýdlante nad Ostravicí..

1. februára 1991 sa Ľudová škola umenia na základe vyhlášky č.477/1990 Zb. premenovala na Základnú umeleckú školu. Od roku 1991 ju vedie Mgr. art. Gabriel Škriečka. Na bývalé sídlo školy (dnešná Lichnerova ulica č. 72) si uplatnili reštitučný nárok bývalí majitelia, preto vedenie mesta ponúklo ZUŠ priestory v budove bývalých detských jaslí.

Po stavebných úpravách teraz sídlia všetky odbory v jednej budove na Fándlyho ulici. Škola má okrem nej tri elokované pracoviská – v Igrame, na ZŠ J. G. Tajovského v Senci a v MsKS Senec. V školskom roku 2008/2009 bola uvedená do používania nová trieda výtvarného odboru v novej prístavbe. Na úpravách budovy sa podieľalo mnoho subjektov – organizácií i jednotlivcov, bez ktorých by ZUŠ nemohla plnohodnotne fungovať.
Počas svojej existencie žiaci vynikajúco reprezentovali nielen na regionálnych a celoštátnych súťažiach a festivaloch, ale často priniesli do Senca i medzinárodné ocenenia. Časť absolventov študovala alebo študuje na školách umeleckého zamerania profesionálneho  charakteru –  VŠMU,   VŠVU,   SŠUP,   STU – architektúra, dizajn, konzervatóriá, pedagogické fakulty, umelecké remeslá a podobne. Najvýraznejšie úspechy každoročne pri príležitosti Dňa detí oceňuje aj primátor mesta Senec.

HUDOBNÝ ODBOR

 1. Döme Ferdinand, Mgr., Dis.art – riaditeľ ZUŠ, husle,keyboard
 2. Roganská Aneta, Mgr. art. – zástupkyňa riaditeľa, klavír
 3. Bednárová Mária, Bc., Dis.art – klavír                                                
 4. Bertók Adrián, DiS.art – akordeón, keyboard
 5. Botlóová Malvína, Mgr. – hudobná náuka,                        
 6. Brna Miroslav, PaedDr., PhD. – HO Igram, súbor Igrici
 7. Casanova Eva, Dis.art – spev                                               
 8. Dittingerová Andrea, Dis. art – klavír
 9. Dömeová Elena, Dis. Art- akordeón, keyboard
 10. Dräxler Daniel – gitara
 11. Geleta Vojtech, DiS.art. – bicie            
 12. Hrozáň Jakub – basgitara, kontrabas                                   
 13. Chlepko Jakub,Mgr. – husle
 14. Chorei Iryna, Mgr.art.– keyboard                                    
 15. Jahelková Milada, – klavír                                                                    
 16. Kollárik Barnabás, Bc. – zobc.flauta, klarinet,saxofón                                   
 17. Kurucz Jozef, Mgr. art – husle                                                             
 18. Madarász Róbert, Dis.art – zobc. flauta, plech.dychové nástroje            
 19. Markus Lucia,DiS.art. – spev
 20. Mucha Pavol, MgA, ArtD – violončelo
 21. Muchová Eva, Mgr – gitara
 22. Oborníková Škripecká Helena – spev            
 23. Oláh Tamáš, Mgr. art – klavír                                                                                  
 24. Pónyová Anna,Mgr. – spev
 25. Rigo Alexander,DiS.art – husle, viola
 26. Rogovský Oliver – gitara
 27. Siposová Lenka, Mgr.art. – zobc.flauta,priečna flauta
 28. Šelc Tomáš, Mgr.art. – spev, zbor
 29. Škottová Pešková Daniela, Mgr. – klavír
 30. Škriečka Gabriel, Mgr.art. – zobc.flauta,priečna flauta                        
 31. Škriečková Božena, Dis. art – husle
 32. Šoková Žofia, Dis. art – klavír                                   
 33. Virág Štefan, – klavír

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Černá Andrea, DiS. – výtvarný odbor, vedúca VO
Tittlová Valéria, Mgr.art. – výtvarný odbor
Brnáková Juliána, Mgr.art. – výtvarný odbor

TANEČNÝ ODBOR

Daniel Pomichal, Bc. – tanečný odbor
Michaela Jánošiková, Mgr.art.. – tanečný odbor, vedúca TO

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Döme Nikoleta, DiS.art. – ,vedúca LDO, literárno-dramatický odbor

Slobodová Martina, Mgr. art. – literárno-dramatický odbor

 

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

 1. Koišová Eleonóra – školníčka
 2. Moleková Valéria – vedúca skladu
 3. Dovalovská Júlia, MBA – PaM, vedúca odborov
 4. Mošková Edita –    PaM
 5. Rikková Bibiána – účtovníčka              
 6. Szkubán Kelečenyi Andrea – školníčka
 7. Tondrová Katarína – nosenie detí
 8. Kleberczová Mária – školníčka
 9. Júlia Dovalovská – PaM

Rada školy, e-mail: radaskoly@zussenec.sk 

 1. Tomáš Juríček           – rodič – predseda RŠ
 2. Jaroslav Skácel               – rodič
 3. Ján Cíbik                          – rodič
 4. Tatiana Vietorisová        – rodič
 5. Andrea Černá                  – pedagóg
 6. Róbert Madarász            – pedagóg
 7. Júlia Dovalovská, MBA – nepedagogický zamestnanec
 8. Rudolf Galambos      – zástupca zriaďovateľa – podpredseda RŠ
 9. Monika Macháčková     – zástupca zriaďovateľa
 10. Monika Mihaľová          – zástupca zriaďovateľa
 11. Elena Salmášová – zástupca zriaďovateľa

Rada rodičov – Rodičovské združenie  pri  ZUŠ  v Senci, e-mail: rzprizussenec@gmail.com

 1. Alexander Poprac, predseda RZ pri ZUŠ v Senci
 2. Ľudovít Andrássy
 3. Miroslav Babiak
 4. Miroslav Benkovský
 5. Mikuláš Bertók
 6. Blanka Bordácsová
 7. Ján Cíbik
 8. Michaela Farkašová
 9. Soňa Fülöpová
 10. Tomáš Juríček
 11. Jaroslav Skácel