O škole


Základná umelecká škola v súčasnosti so sídlom na Fándlyho ulici č. 20 v Senci vznikla v školskom roku 1959/60. Pôvodne poskytovala vzdelanie len v hudobnom odbore a sídlila v budove dnešného gymnázia. Jej prvým riaditeľom bol p. Alojz Rosa a navštevovalo ju 65 žiakov.

V roku 1962 bola škola premenovaná na Ľudovú školu umenia v Senci a začali sa rozvíjať aj ďalšie odbory – v roku 1968 výtvarný, 1973 – tanečný, 1977 – literárno-dramatický. O vznik posledných dvoch odborov sa zaslúžil jej druhý riaditeľ – p. Emil Várady. Jeho zásluhou sa skvalitnil pedagogický zbor a škola získala potrebné materiálno-technické vybavenie. V tomto čase sa žiaci školy začali zúčastňovať umeleckých súťaží.  Dlhší čas škola udržiavala priateľské kontakty s  družobnou školou vo Frýdlante nad Ostravicí..

1. februára 1991 sa Ľudová škola umenia na základe vyhlášky č.477/1990 Zb. premenovala na Základnú umeleckú školu. Od roku 1991 ju vedie Mgr. art. Gabriel Škriečka. Na bývalé sídlo školy (dnešná Lichnerova ulica č. 72) si uplatnili reštitučný nárok bývalí majitelia, preto vedenie mesta ponúklo ZUŠ priestory v budove bývalých detských jaslí.

Po stavebných úpravách teraz sídlia všetky odbory v jednej budove na Fándlyho ulici. Škola má okrem nej tri elokované pracoviská – v Igrame, na ZŠ J. G. Tajovského v Senci a v MsKS Senec. V školskom roku 2008/2009 bola uvedená do používania nová trieda výtvarného odboru v novej prístavbe. Na úpravách budovy sa podieľalo mnoho subjektov – organizácií i jednotlivcov, bez ktorých by ZUŠ nemohla plnohodnotne fungovať.
Počas svojej existencie žiaci vynikajúco reprezentovali nielen na regionálnych a celoštátnych súťažiach a festivaloch, ale často priniesli do Senca i medzinárodné ocenenia. Časť absolventov študovala alebo študuje na školách umeleckého zamerania profesionálneho  charakteru –  VŠMU,   VŠVU,   SŠUP,   STU – architektúra, dizajn, konzervatóriá, pedagogické fakulty, umelecké remeslá a podobne. Najvýraznejšie úspechy každoročne pri príležitosti Dňa detí oceňuje aj primátor mesta Senec.

HUDOBNÝ ODBOR

 1. Döme Ferdinand, Mgr., Dis.art – riaditeľ ZUŠ, husle,keyboard
 2. Roganská Aneta, Mgr. art. – zástupkyňa riaditeľa, klavír
 3. Bednárová Mária, Bc., Dis.art – klavír                                                
 4. Bertók Adrián, DiS.art – akordeón, keyboard
 5. Brna Miroslav, PaedDr., PhD. – HO Igram, súbor Igrici
 6. Casanova Eva, Dis.art – spev                                               
 7. Čáp Bittó Ivana – gitara
 8. Dittingerová Andrea, Dis. art – klavír
 9. Döme Ferdinand, Dis. art – keyboard                                    
 10. Dömeová Elena, Dis. Art- akordeón, keyboard
 11. Galambosová Ildikó, Dis. art – klavír
 12. Geleta Vojtech, DiS.art. – bicie            
 13. Hrozáň Jakub – basgitara, kontrabas                                   
 14. Chlepko Jakub,Mgr. – husle
 15. Jahelková Milada, – klavír                                                                    
 16. Kollárik Barnabás, Bc. – zobc.flauta, klarinet,saxofón                                   
 17. Kurucz Jozef, Mgr. art – husle                                                             
 18. Madarász Róbert, Dis.art – zobc. flauta, plech.dychové nástroje            
 19. Markus Lucia,DiS.art. – spev
 20. Mazúchová Mária, PhDr. – hudobná náuka,                        
 21. Mucha Pavol, MgA, ArtD – violončelo
 22. Muchová Eva, Mgr – gitara
 23. Oborníková Helena – spev            
 24. Oláh Tamáš, Mgr. art – klavír                                                                                  
 25. Pónyová Anna,Mgr. – spev
 26. Rigo Alexander,DiS.art – husle, viola
 27. Rogovský Oliver – gitara
 28. Šelc Tomáš, Mgr.art. – spev, zbor
 29. Škriečka Gabriel, Mgr.art. – zobc.flauta,priečna flauta                        
 30. Škriečková Božena, Dis. art – husle
 31. Šoková Žofia, Dis. art – klavír                                   
 32. Uhliar Andrej,Mgr. – gitara
 33. Virág Štefan, – klavír

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Černá Andrea, DiS. – výtvarný odbor
Tittlová Valéria, Mgr.art. – výtvarný odbor, predseda VO
Andrea Jacevičová – výtvarný odbor

TANEČNÝ ODBOR

Daniel Pomichal, Bc. – tanečný odbor
Michaela Theiszová, Bc. – tanečný odbor, predseda TO

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Koleják Vojtech, Mgr.art. – ,predseda LDO, literárno-dramatický odbor

Peter Kiss – literárno-dramatický odbor

 

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

 1. Koišová Eleonóra – školníčka
 2. Moleková Valéria – vedúca skladu
 3. Mošková Edita – tajomníčka, PaM
 4. Rikková Bibiána – ekonómka              
 5. Vavrová Dana – školníčka
 6. Tondrová Katarína – nosenie detí
 7. Kleberczová Mária – školníčka
 8. Júlia Dovalovská – PaM

Rada školy:

 1. 1. Galambos Rudolf, Mgr. – zástupca zriaďovateľa, predseda RŠ
 2. Bordácsová Blanka – rodič
 3. Cíbik Ján Ing. – rodič
 4. Juríček Tomáš – rodič
 5. Vietorisová Tatiana Mgr. – rodič
 6. Černá Andrea – pedagóg
 7. Madarász Róbert – pedagóg
 8. Dovalovská Júlia, MBA – nepedagogický zamestnanec
 9. Macháčková Monika – zástupca zriaďovateľa
 10. Mihaľová Monika, Mgr. – zástupca zriaďovateľa
 11. Salmášová Elena, MUDr. – zástupca zriaďovateľa

Rada rodičov – Rodičovské združenie  pri  ZUŠ  v Senci

 1. Poprac Alexander JUDr., predseda RZ pri ZUŠ v Senci
 2. Andrásy Ľudovít, Mgr.
 3. Babiak Miroslav, MUDr.
 4. Benkovský Miroslav
 5. Bertók Mikuláš, Ing.
 6. Bordácsová Blanka
 7. Cíbik Ján, Ing.
 8. Farkašová Michaela
 9. Fülöpová Soňa Mgr.
 10. Juríček Tomáš
 11. Skácel Jaroslav