O škole


Základná umelecká škola v súčasnosti so sídlom na Fándlyho ulici č. 20 v Senci vznikla v školskom roku 1959/60. Pôvodne poskytovala vzdelanie len v hudobnom odbore a sídlila v budove dnešného gymnázia. Jej prvým riaditeľom bol p. Alojz Rosa a navštevovalo ju 65 žiakov.

V roku 1962 bola škola premenovaná na Ľudovú školu umenia v Senci a začali sa rozvíjať aj ďalšie odbory – v roku 1968 výtvarný, 1973 – tanečný, 1977 – literárno-dramatický. O vznik posledných dvoch odborov sa zaslúžil jej druhý riaditeľ – p. Emil Várady. Jeho zásluhou sa skvalitnil pedagogický zbor a škola získala potrebné materiálno-technické vybavenie. V tomto čase sa žiaci školy začali zúčastňovať umeleckých súťaží.  Dlhší čas škola udržiavala priateľské kontakty s  družobnou školou vo Frýdlante nad Ostravicí..

1. februára 1991 sa Ľudová škola umenia na základe vyhlášky č.477/1990 Zb. premenovala na Základnú umeleckú školu. Od roku 1991 ju vedie Mgr. art. Gabriel Škriečka. Na bývalé sídlo školy (dnešná Lichnerova ulica č. 72) si uplatnili reštitučný nárok bývalí majitelia, preto vedenie mesta ponúklo ZUŠ priestory v budove bývalých detských jaslí.

Po stavebných úpravách teraz sídlia všetky odbory v jednej budove na Fándlyho ulici. Škola má okrem nej tri elokované pracoviská – v Igrame, na ZŠ J. G. Tajovského v Senci a v MsKS Senec. V školskom roku 2008/2009 bola uvedená do používania nová trieda výtvarného odboru v novej prístavbe. Na úpravách budovy sa podieľalo mnoho subjektov – organizácií i jednotlivcov, bez ktorých by ZUŠ nemohla plnohodnotne fungovať.
Počas svojej existencie žiaci vynikajúco reprezentovali nielen na regionálnych a celoštátnych súťažiach a festivaloch, ale často priniesli do Senca i medzinárodné ocenenia. Časť absolventov študovala alebo študuje na školách umeleckého zamerania profesionálneho  charakteru –  VŠMU,   VŠVU,   SŠUP,   STU – architektúra, dizajn, konzervatóriá, pedagogické fakulty, umelecké remeslá a podobne. Najvýraznejšie úspechy každoročne pri príležitosti Dňa detí oceňuje aj primátor mesta Senec.

HUDOBNÝ ODBOR

Škriečka Gabriel, Mgr.art. – riaditeľ ZUŠ, flauta

Döme Ferdinand, Mgr., Dis.art – zástupca riaditeľa, keyboard, husle

Bednárová Mária, Bc., Dis.art  –  klavír

Bitto Ivana – gitara

Brna Miroslav, PaedDr., PhD. – súbor Igrici, HO – Igram

Casanova Eva, Dis.art – spev

Dittingerová Andrea, Dis. art – klavír, predseda HO

Döme Ferdinand, Dis. art – keyboard, gitara

Dömeová Elena, Dis. art –  akordeón, keyboard

Galambosová Ildikó, Dis. art – klavír

Geleta Vojtech, DiS.art –  bicie

Hrozáň Jakub –  basgitara, kontrabas

Chromíková Andrea, DiS.art. – spev

Jahelková Milada, –  klavír

Kollárik Barnabás, Mgr. art. – klarinet

Kubalák Vladimír, Mgr. – gitara

Kurucz Jozef, Mgr. art – husle

Madarász Róbert, Dis.art – zobcová fl., plech. dych.nástroje

Mazúchová Mária, PhDr.  – hudobná náuka

Meliš Jaroslav – drevené dychové nástroje

Mrózek Drahomír, Dis.art – husle, gitara

Mucha Pavol, Mgr.art., ArtD – violončelo

Muchová Eva, Mgr. – gitara

Oborníková Helena  – spev

Oláhová Václaviková Júlia, Mgr.art. – klavír

Pišová Veronika, DiS.art. – spev

Rogovský Oliver – gitara

Šelc Tomáš, Mgr.art. – spev, zborový spev

Škriečková Božena, Dis. art – husle

Šoková Žofia, Dis. art  – klavír

Virág Štefan, – klavír

VÝTVARNÝ ODBOR

Černá Andrea, DiS. – výtvarný odbor
Tittlová Valéria, Mgr.art. – výtvarný odbor, predseda VO
Jasaň Marek, Mgr. art. – výtvarný odbor

TANEČNÝ ODBOR

Daniel Pomichal, Bc. – tanečný odbor
Michaela Theiszová, Bc. – tanečný odbor, predseda TO

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Kolejáková Zuzana, Mgr.art. – literárno – dramatický odbor, predseda LDO

Koleják Vojtech, Mgr.art. – literárno-dramatický odbor

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

Koišová Eleonóra – školníčka
Moleková Valéria – vedúca skladu
Vavrová Dana – školníčka
Mošková Edita – PaM, tajomníčka školy
Rikková Bibiána – ekonómka

Rada školy:

 1. MUDr. Miroslav Babiak – rodič – predseda RŠ
 2. Mgr. Tatiana Vietorisová – rodič
 3. p. Blanka Bordácsová – rodič
 4. Ing. Ján Cíbik – rodič
 5. Róbert Madarász – pedagóg
 6. Andrea Černá – pedagóg
 7. Edita Mošková – nepedagogický zamestnanec
 8. Mgr. Rudolf Galambos – zástupca zriaďovateľa, podpredseda RŠ
 9. MUDr. Elena Salmášová – zástupca zriaďovateľa
 10. Monika Macháčková – zástupca zriaďovateľa
 11. Mgr. Monika Mihaľová – zástupca zriaďovateľa

Rada rodičov – Rodičovské združenie  pri  ZUŠ  v Senci

 1. JUDr. Alexander Poprac, predseda RZ pri ZUŠ v Senci
 2. Ing. Gabriela Špureková
 3. MUDr. Miroslav Babiak
 4. Ing. Janka Murgašová
 5. Ing. Jaroslav Mihálik
 6. Andrea Mrázová
 7. Blanka Bordácsová
 8. Miroslav Benkovský
 9. Jarmila Miháliková
 10. Ing. Ján Cíbik
 11. Soňa Fülöpová