Tanečný odbor


O štúdium v tanečnom odbore každoročne prejaví záujem množstvo detí. Pedagógovia sa venujú výučbe tanca v najrozmanitejších žánroch – klasický, ľudový, moderný scénický tanec, disco atď.  Vyhľadávajú talentované deti už v materských školách a pracujú s nimi v rámci prípravného štúdia.

Žiaci tanečného odboru sa úspešne zúčastňujú rôznych tanečných súťaží a festivalov a reprezentujú školu na kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta Senec.

Okrem účinkovania na verejných koncertoch, býva mimoriadne úspešný aj absolventský koncert tohto odboru, na ktorom spravidla vystupujú žiaci od tých najmenších až po dospelých. Pedagógovia sú aj autormi jednotlivých choreografií, v  ktorých  žiaci preukazujú svoj tanečný talent.  Zabezpečujú kostýmy na vystúpenia,  dresy a tanečnú obuv pre žiakov. Pre žiakov tanečného odboru bol vďaka iniciatíve ich  pedagógov niekoľkokrát usporiadaný aj letný tanečný tábor.

 

Michaela Theiszová, Mgr.art.

Pomichal Daniel, Bc. 

Nikoleta Döme, DiS.art.

ČAS A MIESTO KONANIA

Prijímacie konanie alebo zápis do všetkých odborov ZUŠ býva pravidelne ku koncu školského roka – v máji, príp. v júni – k nasledujúcemu školskému roku. Trvá dva dni v stanovenom čase a prebieha v budove školy. Miestnosti konania prijímacích skúšok do jednotlivých odborov bývajú vypísané na nástenkách pri vchodoch do budovy ZUŠ.

Aktuálny oznam o termíne konania prijímacích skúšok uverejňujeme na našej webstránke, v časopise Senčan, prípadne v inzertných novinách Senecko. Informovať sa môžete aj na tel. č. 02/ 20 20 30 50, prípadne mailom na info@zussenec.sk

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

http://www.zussenec.sk/prijimacie-skusky-2/ 

ČO SKÚMAME PRI ZÁPISE

TANEČNÝ ODBOR:

  • Skúmame dispozície dieťaťa, t.j. fyzické predpoklady (rovný chrbátik, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby.
  • Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov.

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, RESP. NEPRIJATÍ

Každé dieťa, ktoré prešlo  prijímacou skúškou,  je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. Potom v zákonnej lehote  posielame rodičom alebo zákonnému zástupcovi písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

NÁSTUP DO ZUŠ

Je vždy v ten istý deň ako v základných školách, u nás spravidla v čase cca od 8:30 – 12:30. Žiaci si prevezmú žiacke knižky, zaradia sa do rozvrhu a dostanú šeky na uhradenie školného. Môžu dať dobrovoľný príspevok do fondu Rodičovského združenia, ktorého výška je stanovená pre každý odbor zvlášť.

ŠKOLNÉ

Vážení rodičia!

Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 14. 2. 2023 prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) č. 2/2023, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec s účinnosťou od 1. 3. 2023. Podľa Článku 3 vyššie uvedeného VZN prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby sumou: 

UPOZORNENIE

Ak platíte školné cez internetbanking, nezabudnite vo vlastnom záujme uviesť do poznámky, resp. správy pre prijímateľa celé MENO DIEŤAŤA a ŠPECIFICKÝ SYMBOL patriaci danému odboru, ináč vznikajú problémy s identifikáciou platieb.

V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa a v prípade, že z jednej rodiny navštevujú ZUŠ tri a viac detí, znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore – na základe dodania písomnej žiadosti na riaditeľstvo ZUŠ k začiatku šk. roka

IBAN účtu ZUŠ na platbu školného: SK32 0900 0000 0050 7019 5053

špecifický symbol pre tanečný odbor = 4

 

PRÍSPEVOK DO FONDU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI ZUŠ

  • platí sa v každom navštevovanom odbore jednorazovo na celý šk. rok

Výška príspevku v tanečnom odbore: 30 EUR