Výtvarný odbor


ČAS A MIESTO KONANIA

Prijímacie konanie alebo zápis do všetkých odborov ZUŠ býva pravidelne ku koncu školského roka – v máji, príp. v júni – k nasledujúcemu školskému roku. Trvá dva dni v stanovenom čase a prebieha v budove školy. Miestnosti konania prijímacích skúšok do jednotlivých odborov bývajú vypísané na nástenkách pri vchodoch do budovy ZUŠ.

Aktuálny oznam o termíne konania prijímacích skúšok uverejňujeme na našej webstránke, v časopise Senčan, prípadne v inzertných novinách Senecko. Informovať sa môžete aj na tel. č. 02/ 20 20 30 50, prípadne mailom na info@zussenec.sk

Podrobné informácie nájdete aj na FB : Výtvarný odbor ZUŠ Senec

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

http://www.zussenec.sk/prijimacie-skusky-2/

ČO SKÚMAME PRI ZÁPISE

VÝTVARNÝ ODBOR:

 • Na prvý stupeň  štúdia prijímame žiakov od 5 rokov. Ak dieťa prejaví na prijímacích skúškach dostatočné množstvo samostatnosti a pracovnej výdrže, čo je samozrejme podporené aj talentom, môže byť prijaté aj skôr.
 • Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia /maľujú/ podľa vlastného výberu – tému s figurálnym námetom. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa hodnotí kresba, kompozícia a farebné ladenie.
 • Na výtvarný odbor každoročne prichádzajú aj žiaci vyšších ročníkov ZŠ a gymnázií, ktorí sa chcú pripravovať na talentové skúšky. Aby mohla prebehnúť relatívne seriózna príprava, je vhodné začať aspoň rok pred skúškami na strednú či vysokú školu. Samozrejme, najlepšie je myslieť na túto možnosť čím skôr, pretože žiaci, ktorí sú vo svojom záujme vedení systematicky a dlhodobo , majú lepšie šance dostať sa na vybranú školu.

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, RESP. NEPRIJATÍ

Každé dieťa, ktoré prešlo  prijímacou skúškou,  je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. Potom v zákonnej lehote  posielame rodičom alebo zákonnému zástupcovi písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

NÁSTUP DO ZUŠ

Je vždy v ten istý deň ako v základných školách, u nás spravidla v čase cca od 8:30 – 12:30. Žiaci si prevezmú žiacke knižky, zaradia sa do rozvrhu a dostanú šeky na uhradenie školného. Môžu dať dobrovoľný príspevok do fondu Rodičovského združenia, ktorého výška je stanovená pre každý odbor zvlášť.

Vyučovanie vo výtvarnom odbore je zamerané na rozvoj výtvarnej tvorivosti a na spoznávanie výtvarných techník: kresby, maľby, grafiky, modelovania, keramiky. V poslednom období sa záujem pedagógov a žiakov zameriava aj na nové techniky: maľbu na hodváb, porcelán a sklo, batikovanie, tiffany, výrobu šperkov a dekoratívnych predmetov, fotografiu, či prácu v grafických programoch.

Žiaci výtvarného odboru každoročne vystavujú svoje práce vo výstavnej sieni MsKS alebo v našej škole a tradične pripravujú masky na senecký karneval. Pravidelne sa zúčastňujú výtvarných súťaží, organizujú rôzne podujatia – návštevy galérií, tvorivé pobyty a výtvarné dielne. Talentovaní žiaci sa pripravujú na stredné a vysoké školy výtvarného zamerania a úspešne pokračujú v umeleckých štúdiách.

Výtvarný odbor bol  založený v roku 1968 a jeho odborné základy položila M. Podhradská – Miková, po nej ich rozvíjal S. Horný, akad. sochár J. Sapara, akad. maliarka J. Mošková-Bezúrová, M. Čápka, J. Valček.

Černá Andrea, DIS.  

Tittlová Valéria, Mgr.art.  

Juliána Brnáková, Bc.  

 

ŠKOLNÉ

Vážení rodičia.

Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 14. 2. 2023 prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) č. 2/2023, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec s účinnosťou od 1. 3. 2023. Podľa Článku 3 vyššie uvedeného VZN prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby sumou: 

UPOZORNENIE

Ak platíte školné cez internetbanking, nezabudnite vo vlastnom záujme uviesť do poznámky, resp. správy pre prijímateľa celé MENO DIEŤAŤA a ŠPECIFICKÝ SYMBOL patriaci danému odboru, ináč vznikajú problémy s identifikáciou platieb.

V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa a v prípade, že z jednej rodiny navštevujú ZUŠ tri a viac detí, znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore – na základe dodania písomnej žiadosti na riaditeľstvo ZUŠ k začiatku šk. roka

IBAN účtu ZUŠ na platbu školného: SK32 0900 0000 0050 7019 5053

špecifický symbol pre výtvarný odbor = 3

 

PRÍSPEVOK DO FONDU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI ZUŠ

 • platí sa v každom navštevovanom odbore jednorazovo na celý šk. rok

Výška príspevku vo výtvarnom odbore: 30 EUR

 

Vážení rodičia!

Pri zápise, resp. zadeľovaní rozvrhu u pedagóga na začiatku školského roka prosíme uhradiť v hotovosti sumu 20 € /jednorázovo na celý školský rok/ do fondu Rodičovského združenia pri ZUŠ v Senci. Tento finančný príspevok sa používa na zakúpenie pracovných pomôcok /výkresy, hlina, glazúry, špeciálne farby/, zabezpečenie dopravy na exkurzie a pod.

Šek na zaplatenie školného je potrebné zaplatiť do konca septembra /za mesiace september – december/ a do konca januára /za mesiace január – jún/.

Každý žiak pri zápise dostane žiacku knižku, ktorú je povinný nosiť na vyučovanie a slúži aj ako jedna z foriem komunikácie medzi pedagógom a Vami /ospravedlnenky, oznamy/.

Prosíme Vás, sledujte počas školského roka webstránku školy www.zussenec.sk, na ktorej priebežne aktualizujeme informácie ohľadom vyučovania.

Vyučovanie:

Žiaci sú zaradení do príslušných ročníkov podľa učebných plánov pre ZUŠ, ktoré nekorešpondujú s ročníkom v základnej, resp. strednej škole. Na prvých hodinách budú žiaci poučení o bezpečnosti pri práci a o požiarnej ochrane.

Žiaci si nosia na vyučovanie:

 • prezuvky /môžu si ich nechávať vo vrecúšku v škole/
 • žiacku knižku
 • desiatu /najmä mladší žiaci/
 • vlastný pracovný odev, do ktorého sa na vyučovaní prezlečú /vo vlastnom záujme/

Každý žiak má svoj vlastný výtvarnícky kufrík, resp. krabicu, do ktorého si postupne podľa pokynov pedagóga zadováži tieto pomôcky:

 • plastickú gumu
 • mäkké ceruzky – 2B – 8B
 • tvrdú ceruzku F
 • pastelky „progresso“ /24/
 • giocondy /aspoň 24/
 • anilínové farby
 • tempery /12/ – farby sa po minutí dajú dokúpiť po jednej tube
 • ploché štetce s tvrdou štetinou k temperám
 • okrúhle štetce s jemným vlasom
 • čierny tuš
 • pierko na tuš /rúčka + násady/

Tento zoznam je orientačný, každý sa riadi podľa svojich možností. Pedagóg žiakom vpisuje do žiackej knižky pomôcky na nasledujúcu hodinu v prípade, ak na vyučovaní nebudú používať školou zakúpené pomôcky.