História a súčasnosť


Základná umelecká škola v súčasnosti so sídlom na Fándlyho ulici č. 20 vznikla v školskom roku 1959/60. Pôvodne poskytovala vzdelanie len v hudobnom odbore a sídlila v budove dnešného gymnázia. Jej prvým riaditeľom bol p. Alojz Rosa a navštevovalo ju 65 žiakov.

V roku 1962 bola škola premenovaná na Ľudovú školu umenia v Senci a začali sa rozvíjať aj ďalšie odbory – v roku 1968 výtvarný, 1973 – tanečný, 1977 – literárno-dramatický. O vznik posledných dvoch odborov sa zaslúžil jej druhý riaditeľ – p. Emil Várady. Jeho zásluhou sa skvalitnil pedagogický zbor a škola získala potrebné materiálno-technické vybavenie. V tomto čase sa žiaci školy začali zúčastňovať umeleckých súťaží.  Dlhší čas škola udržiavala priateľské kontakty s  družobnou školou vo Frýdlante nad Ostravicí..

1. februára 1991 sa Ľudová škola umenia na základe vyhlášky č.477/1990 Zb. premenovala na Základnú umeleckú školu. Od roku 1991 ju vedie Mgr. art. Gabriel Škriečka. Na bývalé sídlo školy (dnešná Lichnerova ulica č. 72) si uplatnili reštitučný nárok bývalí majitelia, preto vedenie mesta ponúklo ZUŠ priestory v budove bývalých detských jaslí. Po stavebných úpravách teraz sídlia všetky odbory v jednej budove na Fándlyho ulici. V školskom roku 2008/2009 bola uvedená do používania nová trieda výtvarného odboru v novej prístavbe. Na úpravách budovy sa podieľalo mnoho subjektov – organizácií i jednotlivcov, bez ktorých by ZUŠ nemohla plnohodnotne fungovať..

Počas svojej existencie žiaci vynikajúco reprezentovali nielen na regionálnych a celoštátnych súťažiach a festivaloch, ale často priniesli do Senca i medzinárodné ocenenia. Časť absolventov študovala alebo študuje na školách umeleckého zamerania profesionálneho  charakteru –  VŠMU,   VŠVU,   SŠUP,   STU – architektúra, dizajn, konzervatóriá, pedagogické fakulty, umelecké remeslá a podobne. Najvýraznejšie úspechy každoročne pri príležitosti Dňa detí oceňuje aj primátor mesta Senec.