Informácie o štúdiu


Dôležité informácie o štúdiu v ZUŠ

1.)  Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole.

2.)  Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “školský zákon”) výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len “ZUŠ”) zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.

3.) Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

4.) Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v základnej umeleckej škole sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Základné vzdelávanie a výchova.

5.) Od školského roku 2008/2009 poskytujú základné umelecké školy primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Žiaci 1. až 4. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy sa vzdelávajú podľa školských vzdelávacích programov.

6.) Žiaci posledného ročníka primárneho umeleckého vzdelávania, nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania, druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých ukončujú štúdium záverečnou skúškou. Škola im vydá záverečné vysvedčenia podľa § 11 vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.

7.) O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka
b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok
c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona.

sandraHUDOBNÝ ODBOR

Hudobný odbor je najpočetnejší a ponúka možnosť študovať hru na klavíri, husliach, violončele, kontrabase, akordeóne, keyboarde,  gitare, basgitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke a iných plechových nástrojoch, bicích nástrojoch a sólový spev.  Žiaci majú možnosť hrať a spievať aj v rôznych komorných zoskupeniach.

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia hry na nástroji a spevu na I. stupni ZUŠ  je hudobná náuka, kde žiaci získavajú potrebné vedomosti z oblasti teórie a dejín hudby.

Žiaci našej ZUŠ sa pravidelne zúčastňujú na rôznych interpretačných súťažiach, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Veľmi nás teší i fakt, že každoročne sa časť z nich rozhodne pre ďalšie štúdium na konzervatóriách, resp. na umeleckých vysokých školách.

Okrem vlastných aktivít (výchovné, interné a  verejné koncerty) sa naša škola významne podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote nielen Senca, ale i širokého okolia. Spolu so žiakmi často účinkujú na jednotlivých podujatiach aj pedagógovia školy.


 

abs11TANEČNÝ ODBOR

Tanečný odbor je u nás po hudobnom odbore druhý najpočetnejší a každoročne o štúdium v ňom prejaví  záujem množstvo detí. V súčasnosti má štyroch pedagógov – Moniku a  Mikuláša Czingelových, Nikoletu Likeovú Dis.art. a Bc. Eriku Takácsovú.

Venujú sa výučbe tanca v  najrozmanitejších žánroch – klasický, ľudový, moderný scénický tanec, disco, jazz atď.  Vyhľadávajú talentované deti už v materských školách a pracujú s nimi v rámci prípravného štúdia.

Žiaci tanečného odboru sa úspešne zúčastňujú na rôznych tanečných súťažiach a festivaloch a reprezentujú školu na kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta Senec.

Okrem účinkovania na verejných koncertoch, býva mimoriadne úspešný aj absolventský koncert tohto odboru, na ktorom spravidla vystupujú žiaci od tých najmenších až po dospelých. Pedagógovia sú aj autormi jednotlivých choreografií, v  ktorých  žiaci preukazujú svoj tanečný talent.  Zabezpečujú kostýmy na vystúpenia,  dresy a tanečnú obuv pre žiakov. Pre žiakov tanečného odboru bol vďaka iniciatíve ich  pedagógov niekoľkokrát usporiadaný aj letný tanečný tábor.


6666 (Small)VÝTVARNÝ ODBOR

Vyučovanie vo výtvarnom odbore je zamerané na rozvoj výtvarnej tvorivosti a na spoznávanie výtvarných techník: kresby, maľby, grafiky, modelovania, keramiky. V poslednom období sa záujem pedagógov a žiakov zameriava aj na nové techniky: maľbu na hodváb, porcelán a sklo, batikovanie, tiffany, výrobu šperkov a dekoratívnych predmetov, fotografiu, či prácu v grafických programoch.

Žiaci výtvarného odboru každoročne vystavujú svoje práce vo výstavnej sieni MsKS alebo v našej škole a tradične pripravujú masky na senecký karneval. Pravidelne sa zúčastňujú výtvarných súťaží, organizujú rôzne podujatia – návštevy galérií, tvorivé pobyty a výtvarné dielne. Talentovaní žiaci sa pripravujú na stredné a vysoké školy výtvarného zamerania a úspešne pokračujú v umeleckých štúdiách.

Výtvarný odbor bol  založený v roku 1968 a jeho odborné základy položila M. Podhradská – Miková, po nej ich rozvíjal S. Horný, akad. sochár J. Sapara, akad. maliarka J. Mošková – Bezúrová, M. Čápka, J. Valček.

V súčasnosti pôsobia vo výtvarnom odbore traja pedagógovia: p. Andrea Černá, Dis.art. a dvaja naši bývalí absolventi Mgr.art. Valéria Venerčanová – Tittlová a p. Gabriel Wagner.


 

ldo1LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Literárno-dramatický odbor je zo všetkých odborov ZUŠ najmladší a v súčasnosti v ňom pôsobia pedagogičky: Mgr. Helena Čajková, Mgr.art. Zuzana Bírešová a Nikoleta Likeová, Dis.art.

Zahŕňa dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti. Žiaci sa učia kultivovane vystupovať a hovoriť pred publikom, pričom postupne odbúravajú strach z verejného prejavu a nadobúdajú cenné zručnosti a skúsenosti v oblasti medziľudskej komunikácie.

Tým sa štúdium v literárno-dramatickom odbore zároveň stáva aj vhodnou prípravou na povolania, ktorých úspech závisí od schopnosti komunikácie, pohotového a zrozumiteľného vyjadrovania a od schopnosti vytvárania dobrých medziľudských vzťahov.

Každoročne sa žiaci literárno-dramatického odboru úspešne zúčastňujú na súťažiach v prednese poézie a prózy a účinkujú na rôznych podujatiach školy a mesta Senec. Hoci len pomerne malé percento absolventov tohto odboru pokračuje v  štúdiu na umeleckých školách, cieľom pedagógov je v prvom rade vychovávať z detí a mládeže kultivovaných divákov, schopných vnímať dramatické umenie a tiež čitateľov orientujúcich sa v hodnotnej literatúre.

ŠKOLNÉ

Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 14. 2. 2023 prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) č. 2/2023, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec s účinnosťou od 1. 3. 2023. Podľa Článku 3 vyššie uvedeného VZN prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby sumou: 

 

UPOZORNENIE

Ak platíte školné cez internetbanking, nezabudnite vo vlastnom záujme uviesť do poznámky, resp. správy pre prijímateľa celé meno DIEŤAŤA a špecifický symbol patriaci danému odboru, ináč vznikajú problémy s identifikáciou platieb.

IBAN účtu ZUŠ na platbu školného:

SK32 0900 0000 0050 7019 5053

 • 1 = hudobný odbor
 • 2 = literárno-dramatický odbor
 • 3 = výtvarný odbor
 • 4 = tanečný odbor

 

ZNÍŽENIE ÚHRADY

V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa a v prípade, že z jednej rodiny navštevujú ZUŠ tri a viac detí, znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore – na základe dodania písomnej žiadosti na riaditeľstvo ZUŠ k začiatku šk. roka

 

PRÍSPEVOK DO FONDU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI ZUŠ

 • platí sa v každom navštevovanom odbore jednorazovo na celý šk. rok
 • ak žiak v hudobnom odbore navštevuje dva a viac nástrojov, platí príspevok len 1x

Výška príspevku:

 • hudobný odbor: 20 EUR
 • literárno-dramatický odbor: 20 EUR
 • výtvarný odbor: 30 EUR
 • tanečný odbor: 30 EUR

 

POŽIČOVNÉ ZA ŠKOLSKÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ

5.- € za mesiac, t.j. 50.- € za celý šk. rok

ČAS A MIESTO KONANIA

Prijímacie konanie alebo zápis do všetkých odborov ZUŠ býva pravidelne ku koncu školského roka – v máji, príp. v júni – k nasledujúcemu školskému roku. Trvá dva dni v stanovenom čase a prebieha v budove školy. Miestnosti konania prijímacích skúšok do jednotlivých odborov bývajú vypísané na nástenkách pri vchodoch do budovy ZUŠ.

Aktuálny oznam o termíne konania prijímacích skúšok uverejňujeme na našej webstránke, v časopise Senčan, prípadne v inzertných novinách Senecko. Informovať sa môžete aj na tel. č. 02/ 20 20 30 50, prípadne mailom na info@zussenec.sk

Prihlášku vyplňte TU: Prihláška na štúdium

 

Prihlášku si môžete stiahnuť a vyplnenú priniesť so sebou na prijímacie skúšky, neposielajte ju poštou. Tlačivá prihlášok budú k dispozícii aj priamo v budove ZUŠ na prijímacích skúškach.

 

ČO SKÚMAME PRI ZÁPISE

V každom odbore sa skúma miera talentu a schopností pre vybraný odbor.

HUDOBNÝ ODBOR:

 • Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (klopkaním alebo tlieskaním) a zopakuje – zaspieva krátku melódiu (niekoľko tónov) zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.
 • Do hudobného odboru prijímame žiakov takto:
  • žiaci, ktorí budú od septembra v škole navštevovať 1. ročník – sú prijímaní do prípravného ročníka /PHV/
  • žiaci, ktorí budú od septembra v škole navštevovať 2. ročník, prípadne vyšší ročník – sú prijímaní do 1. ročníka ZUŠ

 

TANEČNÝ ODBOR:

 • Skúmame dispozície dieťaťa, t.j. fyzické predpoklady (rovný chrbátik, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby.
 • Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov.

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

 • Na prvý stupeň  štúdia prijímame žiakov zvyčajne až po ukončení prvého ročníka ZŠ. Ak dieťa prejaví na prijímacích skúškach dostatočné množstvo samostatnosti a pracovnej výdrže, čo je samozrejme podporené aj talentom, môže byť prijaté aj skôr.
 • Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia /maľujú/ podľa vlastného výberu – tému s figurálnym námetom. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa hodnotí kresba, kompozícia a farebné ladenie.
 • Na výtvarný odbor každoročne prichádzajú aj žiaci vyšších ročníkov ZŠ a gymnázií, ktorí sa chcú pripravovať na talentové skúšky. Aby mohla prebehnúť relatívne seriózna príprava, je vhodné začať aspoň rok pred skúškami na strednú či vysokú školu. Samozrejme, najlepšie je myslieť na túto možnosť čím skôr, pretože žiaci, ktorí sú vo svojom záujme vedení systematicky a dlhodobo , majú lepšie šance dostať sa na vybranú školu.

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

 • Skúmame fantáziu, čistotu reči, resp. výslovnosť prostredníctvom prednesu básničky alebo dramatizovaným hraním s pomocou učiteľky.

 

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, RESP. NEPRIJATÍ

Každé dieťa, ktoré prešlo  prijímacou skúškou,  je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. Potom v zákonnej lehote  posielame rodičom alebo zákonnému zástupcovi písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

NÁSTUP DO ZUŠ

Je vždy v ten istý deň ako v základných školách, u nás spravidla v čase cca od 8:30 – 12:30. Žiaci si prevezmú žiacke knižky, zaradia sa do rozvrhu a dostanú šeky na uhradenie školného. Môžu dať dobrovoľný príspevok do fondu Rodičovského združenia, ktorého výška je stanovená pre každý odbor zvlášť.

Najčastejšie kladené otázky

Platí sa školné?

 • Áno. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “školský zákon”) výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len “ZUŠ”) zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.

Čo znamenajú špecifické symboly na zloženke?

 • Odlišujú sa nimi jednotlivé odbory: 1 = hudobný, 2 = literárno-dramatický, 3 = výtvarný, 4 = tanečný.

Môžem školné zaplatiť aj v hotovosti?

 • Nie, platí sa prevodom alebo zloženkou, ktorú žiaci dostávajú od pedagóga.
 • Žiak musí priniesť učiteľovi doklad o zaplatení školného (ústrižok zloženky alebo vytlačený prevod z internetbanking-u).

Za akých okolností môžem požiadať o zľavu na školnom?

 • Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa a v prípade, ak z jednej rodiny navštevujú ZUŠ tri a viac detí, znižuje sa úhrada školného na 50% sumy v príslušnom odbore. Zľavu na školnom môže žiak získať za vyššie uvedených okolností na základe dodania písomnej žiadosti na riaditeľstvo ZUŠ k začiatku šk. roka.

Nemáme hudobný nástroj, môžeme si ho požičať zo ZUŠ?

 • Podľa kapacitných možností požičiavame: husle, violončelo, akordeón, klarinet, saxofón, trúbku a priečnu flautu.
 • Nástroje, ktoré musia mať žiaci vlastné: klavír /alebo clavinova/, gitara, zobcová flauta, kontrabas, keyboard.

Chcem dieťa zapísať na klavír, stačí, ak máme doma keyboard?

Nie, treba mať klavír, alebo minimálne klavinovu /elektronický, digitálny klavír/.

Je hudobná náuka povinná?

 • Áno, hudobná náuka je povinný a klasifikovaný predmet pre všetkých žiakov hudobného odboru.
 • V prípade, že žiakovi stanovený termín hudobnej náuky pre daný ročník z oprávnených dôvodov /autobusové spojenie, dlhý rozvrh v ZŠ alebo SŠ, kolízia predmetov v ZUŠ/ nevyhovuje, môže po dohode s pedagógom chodiť na tzv. “konzultačnú hodinu pre individuálne štúdium HN”.

Sú absolventské skúšky povinné?

 • Nie, ale v prípade, že sa ich žiak nezúčastní, dostane len obyčajné ročníkové vysvedčenie a nemá nárok na postup do vyššieho stupňa štúdia.
 • Po úspešnom vykonaní absolventskej skúšky žiak  dostane absolventské vysvedčenie spolu s potvrdením o vykonaní absolventskej skúšky a riadnom ukončení daného stupňa štúdia. Môže potom pokračovať v štúdiu na ďalšom stupni.

V ktorých ročníkoch sa konajú absolventské skúšky?

 • Prvé skúšky sú v 4. ročníku 1. časti I. stupňa základného štúdia – vo všetkých odboroch.
 • Druhé skúšky sú v 4. ročníku 2. časti I. stupňa základného štúdia (po starom to bol 8. ročník) – vo všetkých odboroch.
 • Tretie absolventské skúšky sa konajú v 4. ročníku II. stupňa základného štúdia – vo všetkých odboroch.
 • Štvrté absolventské skúšky sa konajú v 4. ročníku štúdia pre dospelých – vo všetkých odboroch.

Pozn. Povinnou súčasťou absolventských skúšok je aj verejné vystúpenie (v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore), resp. výstava prác (vo výtvarnom odbore).

Ako sa dá odhlásiť zo štúdia?

 • O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:
 1. na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka
 2. ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa §49 ods. 4 až 6 školského zákona.

Učí sa v ZUŠ cez školské prázdniny?

Nie, prázdniny a štátne sviatky platia v ZUŠ rovnako ako na základnej a strednej škole.