Hudobný odbor


Hudobný odbor je najpočetnejší a ponúka možnosť študovať tieto nástroje: klavír, akordeón, keyboard, husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, bicie nástroje, spev.

Žiaci majú možnosť hrať a spievať aj v rôznych komorných zoskupeniach. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych interpretačných súťažiach, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Veľmi nás teší i fakt, že každoročne sa časť z nich rozhodne pre ďalšie štúdium na konzervatóriách, resp. na umeleckých vysokých školách.

Okrem vlastných aktivít (výchovné, interné a  verejné koncerty) sa naša škola významne podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote nielen Senca, ale i širokého okolia. Spolu so žiakmi často účinkujú na jednotlivých podujatiach aj pedagógovia školy.

 1. Döme Ferdinand, Mgr., Dis.art – riaditeľ ZUŠ, husle,keyboard
 2. Roganská Aneta, Mgr. art. – zástupkyňa riaditeľa, klavír
 3. Bednárová Mária, Bc., Dis.art – klavír                                                
 4. Bertók Adrián, DiS.art – akordeón, keyboard
 5. Brna Miroslav, PaedDr., PhD. – HO Igram, súbor Igrici
 6. Casanova Eva, Dis.art – spev                                               
 7. Dräxler Daniel – gitara
 8. Dittingerová Andrea, Dis. art – klavír
 9. Döme Ferdinand, Dis. art – keyboard                                    
 10. Dömeová Elena, Dis. Art- akordeón, keyboard
 11. Geleta Vojtech, DiS.art. – bicie            
 12. Hrozáň Jakub – basgitara, kontrabas                                   
 13. Chlepko Jakub,Mgr. – husle
 14. Jahelková Milada, – klavír                                                                    
 15. Kollárik Barnabás, Bc. – zobc.flauta, klarinet,saxofón                                   
 16. Kurucz Jozef, Mgr. art – husle                                                             
 17. Madarász Róbert, Dis.art – zobc. flauta, plech.dychové nástroje            
 18. Markus Lucia,DiS.art. – spev
 19. Zsilinszká Helena, Mgr. – hudobná náuka,                        
 20. Mucha Pavol, MgA, ArtD – violončelo
 21. Muchová Eva, Mgr – gitara
 22. Oborníková Helena – spev            
 23. Oláh Tamáš, Mgr. art – klavír                                                                                  
 24. Pónyová Anna,Mgr. – spev
 25. Rigo Alexander,DiS.art – husle, viola
 26. Rogovský Oliver – gitara
 27. Šelc Tomáš, Mgr.art. – spev, zbor
 28. Škriečka Gabriel, Mgr.art. – zobc.flauta,priečna flauta
 29. Škottová Pešková Daniela, Mgr – klavír                        
 30. Škriečková Božena, Dis. art – husle
 31. Šoková Žofia, Dis. art – klavír                                   
 32. Virág Štefan, – klavír

Hudobnorffá náuka /HN/ je povinný predmet pre každého žiaka, ktorý navštevuje hudobný odbor v ZUŠ. Tento predmet je klasifikovaný na vysvedčení. Dochádzka na HN raz do týždňa je automaticky zahrnutá v platbe školného v hudobnom odbore. Vyučovanie prebieha v triede č. 7 v prvom pavilóne v budove školy na Fándlyho ul. č. 20 v Senci. Všetky ročníky vyučuje Mgr. Helena Zsilinszká .

Pri dlhodobej neprítomnosti /3 a viac vyučovacích hodín za sebou/ ospravedlňte, prosíme, svoje dieťa telefonicky na tel. čísle 02/20 20 30 50 alebo mailom na info@zussenec.sk Prosíme sledovať aj webovú stránku školy www.zussenec.sk, na ktorej uverejňujeme informácie o chýbajúcich pedagógoch a o riešení ich neprítomnosti zastupovaním alebo odpadnutím hodiny, čo sa môže týkať aj hudobnej náuky.

Na HN sa žiaci zoznamujú so širokým rozsahom hudobných činností. Teoretické vedomosti si hravou formou vyskúšajú aj praktickým spôsobom. Cieľom HN je nadchnúť žiakov pre hudbu, prehlbovať ich záujem o ňu a predkladať im mnohostrannosť hudobného vnímania.

Hudobná náuka je povinná aj pre žiakov prípravného ročníka napriek tomu, že z tohto predmetu nie sú klasifikovaní.
Žiaci si na hodinu nosia:

 • žiacku knižku
 • prezuvky
 • písacie potreby vrátane farbičiek
 • pracovné súbory, ktoré dostávajú v ZUŠ

Konzultačná hodina slúži na individuálne štúdium HN od 2. ročníka I. stupňa vyššie. Zapisuje sa na ňu u PhDr. Márie Mazúchovej na začiatku školského roka. Oprávneným dôvodom navštevovania konzultačnej hodiny býva najmä nestíhanie riadneho ročníka ZUŠ kvôli dochádzaniu do školy z Bratislavy alebo kvôli autobusom z blízkeho okolia, prípadne kolízia s inými popoludňajšími predmetmi. Žiaci chodia povinne v dohodnutých termínoch na preskúšanie, pričom zakaždým dostanú ďalšiu úlohu. Počet žiakov na konzultačnú hodinu je obmedzený.

Z niektorých ročníkov sú vytvorené dve /2. a 3. ročník/ alebo tri skupiny /1. ročník/, ktoré majú hodinu HN v rôznych dňoch. Dieťa si môže dobrovoľne prísť hodinu nahradiť v iný deň, pokiaľ chýbalo vo svojom termíne.

Ak chcú žiaci ísť po skončení štúdia na ZUŠ ďalej študovať hru na hudobnom nástroji alebo spev, v posledných ročníkoch HN nadobudnú poznatky a zručnosti, ktoré využijú aj na talentových skúškach na konzervatórium, keďže testy z HN sú ich pevnou súčasťou.

ČAS A MIESTO KONANIA

Prijímacie konanie alebo zápis do všetkých odborov ZUŠ býva pravidelne ku koncu školského roka – v máji, príp. v júni – k nasledujúcemu školskému roku. Trvá dva dni v stanovenom čase a prebieha v budove školy. Miestnosti konania prijímacích skúšok do jednotlivých odborov bývajú vypísané na nástenkách pri vchodoch do budovy ZUŠ.

Aktuálny oznam o termíne konania prijímacích skúšok uverejňujeme na našej webstránke, v časopise Senčan, prípadne v inzertných novinách Senecko. Informovať sa môžete aj na tel. č. 02/ 20 20 30 50, prípadne mailom na info@zussenec.sk

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

http://www.zussenec.sk/prijimacie-skusky-2/

ČO SKÚMAME PRI ZÁPISE

V každom odbore sa skúma miera talentu a schopností pre vybraný odbor.

HUDOBNÝ ODBOR:

 • Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (klopkaním alebo tlieskaním) a zopakuje – zaspieva krátku melódiu (niekoľko tónov) zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.
 • Do hudobného odboru prijímame žiakov takto:
  • žiaci, ktorí budú od septembra v škole navštevovať 1. ročník – sú prijímaní do prípravného ročníka /PHV/
  • žiaci, ktorí budú od septembra v škole navštevovať 2. ročník, prípadne vyšší ročník – sú prijímaní do 1. ročníka ZUŠ
 

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, RESP. NEPRIJATÍ

Každé dieťa, ktoré prešlo  prijímacou skúškou,  je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. Potom v zákonnej lehote  posielame rodičom alebo zákonnému zástupcovi písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

NÁSTUP DO ZUŠ

Je vždy v ten istý deň ako v základných školách, u nás spravidla v čase cca od 8:30 – 12:30. Žiaci si prevezmú žiacke knižky, zaradia sa do rozvrhu a dostanú šeky na uhradenie školného. Môžu dať dobrovoľný príspevok do fondu Rodičovského združenia, ktorého výška je stanovená pre každý odbor zvlášť.

ŠKOLNÉ

Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 14. 2. 2023 prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) č. 2/2023, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec s účinnosťou od 1. 3. 2023. Podľa Článku 3 vyššie uvedeného VZN prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby sumou: 

 

UPOZORNENIE

Ak platíte školné cez internetbanking, nezabudnite vo vlastnom záujme uviesť do poznámky, resp. správy pre prijímateľa celé MENO DIEŤAŤA a ŠPECIFICKÝ SYMBOL patriaci danému odboru, ináč vznikajú problémy s identifikáciou platieb.

V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa a v prípade, že z jednej rodiny navštevujú ZUŠ tri a viac detí, znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore – na základe dodania písomnej žiadosti na riaditeľstvo ZUŠ k začiatku šk. roka

IBAN účtu ZUŠ na platbu školného: SK32 0900 0000 0050 7019 5053

špecifický symbol pre hudobný odbor = 1


PRÍSPEVOK DO FONDU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI ZUŠ

 • platí sa v každom navštevovanom odbore jednorazovo na celý šk. rok
 • ak žiak v hudobnom odbore navštevuje dva a viac nástrojov, platí príspevok len 1x

Výška príspevku v hudobnom odbore: 20 EUR

 

POŽIČOVNÉ ZA ŠKOLSKÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ

5.- € za mesiac, t.j. 50.- € za celý šk. rok

stellaKomorný spevácky zbor Stella vznikol v septembri roku 2013. Záštitu nad borom si zobral riaditeľ ZUŠ Senec Mgr.art. Gabriel Škriečka, ktorý zboru poskytol priestory na skúšanie a podporuje ho aj finančnými prostriedkami. Členmi zboru sú bývalí, súčasní žiaci ZUŠ a tiež mladí speváci zo Senca a blízkeho okolia, ktorí majú chuť spievať v zborovom kolektíve.

Dirigentom a hlavným pedagógom zboru Stella je Mgr.art. Tomáš Šelc. Repertoár zboru zahŕňa cirkevné, svetské a ľudové piesne. Zbor sa už napriek svojej krátkej existencii stihol predstaviť na mnohých koncertných podujatiach v Senci, v Stupave, vo Veľkom Bieli i v Bratislave.

V roku 2014 sa zbor Stella zúčastnil na Medzinárodnom zborovom festivale Bratislava Cantant v kategórii Komorné zbory dospelých 9 – 24 spevákov. V rámci festivalu prebiehala aj súťaž zúčastnených zborov a zbor Stela sa vo svojej kategórii umiestnil v striebornom pásme.