Hudobný odbor


Hudobný odbor je najpočetnejší a ponúka možnosť študovať tieto nástroje: klavír, akordeón, keyboard, husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, bicie nástroje, spev.

Žiaci majú možnosť hrať a spievať aj v rôznych komorných zoskupeniach. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych interpretačných súťažiach, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Veľmi nás teší i fakt, že každoročne sa časť z nich rozhodne pre ďalšie štúdium na konzervatóriách, resp. na umeleckých vysokých školách.

Okrem vlastných aktivít (výchovné, interné a  verejné koncerty) sa naša škola významne podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote nielen Senca, ale i širokého okolia. Spolu so žiakmi často účinkujú na jednotlivých podujatiach aj pedagógovia školy.

 1. Döme Ferdinand, Mgr., Dis.art – riaditeľ ZUŠ, husle,keyboard
 2. Roganská Aneta, Mgr. art. – zástupkyňa riaditeľa, klavír
 3. Bednárová Mária, Bc., Dis.art – klavír                                                
 4. Bertók Adrián, DiS.art – akordeón, keyboard
 5. Brna Miroslav, PaedDr., PhD. – HO Igram, súbor Igrici
 6. Casanova Eva, Dis.art – spev                                               
 7. Čáp Bittó Ivana – gitara
 8. Dittingerová Andrea, Dis. art – klavír
 9. Döme Ferdinand, Dis. art – keyboard                                    
 10. Dömeová Elena, Dis. Art- akordeón, keyboard
 11. Galambosová Ildikó, Dis. art – klavír
 12. Geleta Vojtech, DiS.art. – bicie            
 13. Hrozáň Jakub – basgitara, kontrabas                                   
 14. Chlepko Jakub,Mgr. – husle
 15. Jahelková Milada, – klavír                                                                    
 16. Kollárik Barnabás, Bc. – zobc.flauta, klarinet,saxofón                                   
 17. Kurucz Jozef, Mgr. art – husle                                                             
 18. Madarász Róbert, Dis.art – zobc. flauta, plech.dychové nástroje            
 19. Markus Lucia,DiS.art. – spev
 20. Mazúchová Mária, PhDr. – hudobná náuka,                        
 21. Mucha Pavol, MgA, ArtD – violončelo
 22. Muchová Eva, Mgr – gitara
 23. Oborníková Helena – spev            
 24. Oláh Tamáš, Mgr. art – klavír                                                                                  
 25. Pónyová Anna,Mgr. – spev
 26. Rigo Alexander,DiS.art – husle, viola
 27. Rogovský Oliver – gitara
 28. Šelc Tomáš, Mgr.art. – spev, zbor
 29. Škriečka Gabriel, Mgr.art. – zobc.flauta,priečna flauta                        
 30. Škriečková Božena, Dis. art – husle
 31. Šoková Žofia, Dis. art – klavír                                   
 32. Uhliar Andrej,Mgr. – gitara
 33. Virág Štefan, – klavír

Hudobnorffá náuka /HN/ je povinný predmet pre každého žiaka, ktorý navštevuje hudobný odbor v ZUŠ. Tento predmet je klasifikovaný na vysvedčení. Dochádzka na HN raz do týždňa je automaticky zahrnutá v platbe školného v hudobnom odbore. Vyučovanie prebieha v triede č. 7 v prvom pavilóne v budove školy na Fándlyho ul. č. 20 v Senci. Všetky ročníky vyučuje PhDr. Mária Mazúchová.

Pri dlhodobej neprítomnosti /3 a viac vyučovacích hodín za sebou/ ospravedlňte, prosíme, svoje dieťa telefonicky na tel. čísle 02/20 20 30 50 alebo mailom na info@zussenec.sk Prosíme sledovať aj webovú stránku školy www.zussenec.sk, na ktorej uverejňujeme informácie o chýbajúcich pedagógoch a o riešení ich neprítomnosti zastupovaním alebo odpadnutím hodiny, čo sa môže týkať aj hudobnej náuky.

Na HN sa žiaci zoznamujú so širokým rozsahom hudobných činností. Teoretické vedomosti si hravou formou vyskúšajú aj praktickým spôsobom. Cieľom HN je nadchnúť žiakov pre hudbu, prehlbovať ich záujem o ňu a predkladať im mnohostrannosť hudobného vnímania.

Hudobná náuka je povinná aj pre žiakov prípravného ročníka napriek tomu, že z tohto predmetu nie sú klasifikovaní.
Žiaci si na hodinu nosia:

 • žiacku knižku
 • prezuvky
 • písacie potreby vrátane farbičiek
 • pracovné súbory, ktoré dostávajú v ZUŠ

Konzultačná hodina slúži na individuálne štúdium HN od 2. ročníka I. stupňa vyššie. Zapisuje sa na ňu u PhDr. Márie Mazúchovej na začiatku školského roka. Oprávneným dôvodom navštevovania konzultačnej hodiny býva najmä nestíhanie riadneho ročníka ZUŠ kvôli dochádzaniu do školy z Bratislavy alebo kvôli autobusom z blízkeho okolia, prípadne kolízia s inými popoludňajšími predmetmi. Žiaci chodia povinne v dohodnutých termínoch na preskúšanie, pričom zakaždým dostanú ďalšiu úlohu. Počet žiakov na konzultačnú hodinu je obmedzený.

Z niektorých ročníkov sú vytvorené dve /2. a 3. ročník/ alebo tri skupiny /1. ročník/, ktoré majú hodinu HN v rôznych dňoch. Dieťa si môže dobrovoľne prísť hodinu nahradiť v iný deň, pokiaľ chýbalo vo svojom termíne.

Ak chcú žiaci ísť po skončení štúdia na ZUŠ ďalej študovať hru na hudobnom nástroji alebo spev, v posledných ročníkoch HN nadobudnú poznatky a zručnosti, ktoré využijú aj na talentových skúškach na konzervatórium, keďže testy z HN sú ich pevnou súčasťou.

ČAS A MIESTO KONANIA

Prijímacie konanie alebo zápis do všetkých odborov ZUŠ býva pravidelne ku koncu školského roka – v máji, príp. v júni – k nasledujúcemu školskému roku. Trvá dva dni v stanovenom čase a prebieha v budove školy. Miestnosti konania prijímacích skúšok do jednotlivých odborov bývajú vypísané na nástenkách pri vchodoch do budovy ZUŠ.

Aktuálny oznam o termíne konania prijímacích skúšok uverejňujeme na našej webstránke, v časopise Senčan, prípadne v inzertných novinách Senecko. Informovať sa môžete aj na tel. č. 02/ 20 20 30 50, prípadne mailom na info@zussenec.sk

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

http://www.zussenec.sk/prijimacie-skusky-2/

ČO SKÚMAME PRI ZÁPISE

V každom odbore sa skúma miera talentu a schopností pre vybraný odbor.

HUDOBNÝ ODBOR:

 • Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (klopkaním alebo tlieskaním) a zopakuje – zaspieva krátku melódiu (niekoľko tónov) zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.
 • Do hudobného odboru prijímame žiakov takto:
  • žiaci, ktorí budú od septembra v škole navštevovať 1. ročník – sú prijímaní do prípravného ročníka /PHV/
  • žiaci, ktorí budú od septembra v škole navštevovať 2. ročník, prípadne vyšší ročník – sú prijímaní do 1. ročníka ZUŠ
 

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, RESP. NEPRIJATÍ

Každé dieťa, ktoré prešlo  prijímacou skúškou,  je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. Potom v zákonnej lehote  posielame rodičom alebo zákonnému zástupcovi písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

NÁSTUP DO ZUŠ

Je vždy v ten istý deň ako v základných školách, u nás spravidla v čase cca od 8:30 – 12:30. Žiaci si prevezmú žiacke knižky, zaradia sa do rozvrhu a dostanú šeky na uhradenie školného. Môžu dať dobrovoľný príspevok do fondu Rodičovského združenia, ktorého výška je stanovená pre každý odbor zvlášť.

ŠKOLNÉ

Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 29. 6. 2021 prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) č. 3/2021, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách s účinnosťou od 1. 9. 2021. Podľa Článku 4 vyššie uvedeného VZN prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby sumou:

prípravné štúdium

 • individuálne vyučovanie – hudobný odbor: 12 €/mesiac

základné štúdium

 • individuálne vyučovanie – hudobný odbor: 14 €/mesiac

štúdium pre dospelých

 • dospelí, ktorí sú zárobkovo činní: 22 €/mesiac
 • študenti strednej a vysokej školy nad 18. rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní: 16 €/mesiac

 

UPOZORNENIE

Ak platíte školné cez internetbanking, nezabudnite vo vlastnom záujme uviesť do poznámky, resp. správy pre prijímateľa celé MENO DIEŤAŤA a ŠPECIFICKÝ SYMBOL patriaci danému odboru, ináč vznikajú problémy s identifikáciou platieb.

V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa a v prípade, že z jednej rodiny navštevujú ZUŠ tri a viac detí, znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore – na základe dodania písomnej žiadosti na riaditeľstvo ZUŠ k začiatku šk. roka

IBAN účtu ZUŠ na platbu školného: SK32 0900 0000 0050 7019 5053

špecifický symbol pre hudobný odbor = 1


PRÍSPEVOK DO FONDU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI ZUŠ

 • platí sa v každom navštevovanom odbore jednorazovo na celý šk. rok
 • ak žiak v hudobnom odbore navštevuje dva a viac nástrojov, platí príspevok len 1x

Výška príspevku v hudobnom odbore: 20 EUR

 

POŽIČOVNÉ ZA ŠKOLSKÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ

2.- € za mesiac, t.j. 20.- € za celý šk. rok

fantaziaOrchester Fantázia bol založený v ZUŠ Senec pred 7 rokmi. Od svojho vzniku sa pravidelne zúčastňuje verejných koncertov školy, reprezentoval školu v r. 2013 na zájazde v Rakúsku, vo februári roku 2014 sa zúčastnil na prvom samostatnom koncerte spolu so zborom Stella v seneckom Labyrinte, v júni 2014 uskutočnil druhý úspešný koncert v kaštieli vo Veľkom Bieli. Ďalšou dosiahnutou métou je nahratie siedmych skladieb z repertoáru orchestra na CD ZUŠ.

Umeleckým vedúcim Orchestra Fantázia je Drahomír Mrózek, ktorý všetky skladby aj upravuje pre aktuálne nástrojové obsadenie. Veríme, ze Orchester Fantázia sa bude naďalej rozrastať čo do počtu členov, že umožní ďalším mladým hudobníkom zažiť potešenie zo spoločného muzicírovania a spoznávania najkrajších diel hudobných géniov, a prinášať krásne zážitky návštevníkom koncertov.

Skúšky orchestra spravidla bývajú v nedeľu o 16:00 hod. v ZUŠ. Kontakt na vedúceho p. Drahomíra Mrózka je 0904 636 852, email drahomir.mrozek@gmail.com

S potešením privítame nových záujemcov aj mimo terajších žiakov školy!

Drahomír Mrózek

stellaKomorný spevácky zbor Stella vznikol v septembri roku 2013. Záštitu nad borom si zobral riaditeľ ZUŠ Senec Mgr.art. Gabriel Škriečka, ktorý zboru poskytol priestory na skúšanie a podporuje ho aj finančnými prostriedkami. Členmi zboru sú bývalí, súčasní žiaci ZUŠ a tiež mladí speváci zo Senca a blízkeho okolia, ktorí majú chuť spievať v zborovom kolektíve.

Dirigentom a hlavným pedagógom zboru Stella je Mgr.art. Tomáš Šelc. Repertoár zboru zahŕňa cirkevné, svetské a ľudové piesne. Zbor sa už napriek svojej krátkej existencii stihol predstaviť na mnohých koncertných podujatiach v Senci, v Stupave, vo Veľkom Bieli i v Bratislave.

V roku 2014 sa zbor Stella zúčastnil na Medzinárodnom zborovom festivale Bratislava Cantant v kategórii Komorné zbory dospelých 9 – 24 spevákov. V rámci festivalu prebiehala aj súťaž zúčastnených zborov a zbor Stela sa vo svojej kategórii umiestnil v striebornom pásme.