Otvorenie školského roka 2020/2021


ZADEĽOVANIE  A NÁSTUP  ŽIAKOV

do tried a rozvrhu hodín sa konajú v hlavnej budove ZUŠ:

v stredu 2. 9. 2020 –  od 8.30 – 12.30 hod.

štvrtok 3. 9. 2020   – od 12.00 – 17.00 hod.

piatok  4. 9. 2020  –   od 12.00 do 16.00 hod.

 

HUDOBNÝ ODBOR: zoznam pedagógov a triedy, kde je zadeľovanie žiakov, nájdete na nástenke  oproti hlavnému vchodu

TANEČNÝ ODBOR zadeľovanie žiakov v tr. č. 16, učitelia: Bc. Daniel Pomichal, Bc. Miachaela Theiszová

VÝTVARNÝ ODBORzadeľovanie žiakov v tr. č.1 a č. 1b, učitelia:

Mgr.art. V. Tittlová, A. Jacevičová,  A. Černá, DiS.art.,      

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR zadeľovanie žiakov v tr. č. 8, učitelia: Mgr.art. Z. Kolejáková, Mgr. art. Vojtech Koleják

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní a pri prvom príchode dieťa do školy odovzdá „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021“. V prípade viac ako 3 – dňovej neprítomnosti žiaka v škole zákonný zástupca odovzdá  „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“.

dotazník aj vyhlásenie nájdete na našej webovej stránke.

Rodičia žiakov majú povolený vstup do školy len s rúškom a len po jednom. Rodičia sa zdržujú v budove školy len na nevyhnutný čas.  Nezdržiavajú sa v priestoroch školy.

Prosíme o trpezlivosť  pri zapisovaní, keďže vstup do tried bude regulovaný a dodržiavanie všetkých  hygienicko-epidemiologických opatrení .

Za pochopenie ďakujeme.

Prosíme o včasný nástup všetkých žiakov . Zadelenie novoprijatých žiakov k jednotlivým učiteľom bude uvedené na nástenkách.

Prípadný nezáujem budeme riešiť dodatočným prijatím žiakov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta.

7. 9. 2020 – vyučovanie podľa rámcového rozvrhu…

Zároveň oznamujeme rodičom, že budeme prijímať vzdelávacie poukazy, ktoré dostanú na svojich základných alebo stredných školách.