Úhrada poplatku za školné!!!


Dôležitý oznam rodičom!!!

ÚHRADA POPLATKU ZA ŠKOLNÉ

 

Poplatky za štúdium (školné ) január-jún školského roka 2019/2020 sa uhrádzajú iba za 2,5 mesiaca a zvyšné 3,5 mesiaca sa na základe rozhodnutia Primátora mesta Senec odpúšťajú – neplatia sa. Prosíme rodičov o uhradenie nedoplatkov za školné.

 

Spôsob úhrady:

1.Rodičia, ktorí nezaplatili školné, sú povinní toto školné zaplatiť do 10. 07. 2020 na účet školy (školné za 2,5 mesiaca).

IBAN účtu ZUŠ na platbu školného: SK3209000000005070195053

variabilný symboly:

  • = hudobný odbor   – 12€ mesiac
  • = literárno-dramatický odbor  – 10€ mesiac
  • = výtvarný odbor  –  10€ mesiac
  • = tanečný odbor  – 10€ mesiac

Do poznámky uviesť meno žiaka a hud. nástroj !!!!

2. Rodičia, ktorí už zaplatili školné za mesiace január-jún:

     a) 3,5 mesiaca školného sa im prenesie do ďalšieho školského roku 2020/2021

     b) ak žiak nebude pokračovať v štúdiu ďalší šk. rok, môžu poslať do 03. 07. 2020 návratku s menom a IBAN číslom účtu na adresu školy               alebo naskenovanú emailom, škola im finančné prostriedky za 3,5 mesiaca vráti na účet.

 

V Senci, dňa 23. jún 2020                                                   

                                                                                                              Mgr. art. Gabriel Škriečka

                                                                                                                          Riaditeľ školy

Návratka na stiahnutie tu: