Ponuky práce s nástupom od 1. 9. 2017


Základná umelecká škola, Fándlyho 20  Senec prijme od 1.9. 2017  do pracovného pomeru na kratší pracovný čas učiteľa/ku/ tanca – moderný, klasický a ľudový tanec.

Kvalifikačné predpoklady:

  1. Úplné stredné odborné vzdelanie a 5-semestrálny kurz  tanečnej pedagogiky (Tanečné konzervatórium)

alebo

  1. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore tanec pre 1. a 2. stupeň ZUŠ

alebo

  1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore : tanečné umenie -pedagogika tanca pre ZUŠ.

 

Základná umelecká škola, Fándlyho 20  Senec prijme od 1. 9. 2017  do pracovného pomeru učiteľa/ku/ hry na klavíri.

Kvalifikačné predpoklady:

  1. Štúdium konzervatória ukončené absolutóriom v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore

alebo

  1. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore hra na klavíri, hudobná náuka a skladba pre 1. a 2. stupeň ZUŠ

alebo

  1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore hudobné umenie , v študijnom programe klávesové nástroje – hra na klavíri a doplňujúce pedagogické štúdium.