Informácie o platbách


ŠKOLNÉ

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri plnení Vašich povinností ste niektorí zabudli uhradiť školné za Vaše dieťa, ktoré navštevuje základnú umeleckú školu.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ, musí byť príspevok uhradený vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Pri neuhradení poplatku plnoletého žiaka alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka za predchádzajúce tri mesiace, bude žiak riaditeľom školy zo základnej umeleckej školy vylúčený.

Nakoľko je už po termíne, žiadame Vás o urýchlené uhradenie príspevkov na účet ZUŠ – IBAN: SK3209000000005070195053

FOND RZ pri ZUŠ

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste platbu do FONDU Rodičovského združenia pri ZUŠ uhrádzali v HOTOVOSTI priamo pedagógom v ZUŠ a neposielali tieto financie na účet ZUŠ určený na platbu školného.

Ďakujeme za pochopenie.

Internetbanking

Vážení rodičia!

Ak platíte školné cez internetbanking, nezabudnite vo vlastnom záujme uviesť do poznámky, resp. správy pre prijímateľa celé meno dieťaťa /nie meno rodiča!/ a špecifický symbol patriaci danému odboru, ináč vznikajú problémy s identifikáciou platieb.

Špecifické symboly pre jednotlivé odbory:

1 = hudobný

2 = literárno-dramatický

3 = výtvarný

4 = tanečný

IBAN účtu ZUŠ na platbu školného: SK3209000000005070195053